Българска практика <<

 
 
Исторически данни

 
  Брой изменения и допълнения в някои закони
след 1 юли 1997 г. (38-о и 39-о ОНС)

 
 
Закон В сила от: Променян
Данъци и обществено осигуряване
Данъчен процесуален кодекс 01.01.2000 г. 11 пъти
Закон за Данък добавена стойност 01.01.1999 г. 19 пъти
Закон за облагане доходите на физическите лица 01.01.1998 г. 19 пъти
Закон за корпоративното подоходно облагане 01.01.1998 г. 23 пъти
Кодекс за социално осигуряване 01.01.2000 г. 24 пъти
Собственост, търговия, приватизация
Закон за собствеността   4 пъти
Търговски закон   21 пъти
Отмененият през т.г. Закон за обществените поръчки 1999 г. 7 пъти
Новият Закон за обществените поръчки 01.10.2004 г. 1 път
Отмененият Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия   16 пъти
Закон за приватизация и следприватизационен контрол (заменил посочения на предходния ред закон) 2002 г. 6 пъти
Закон за защита на конкуренцията 1998 г. 4 пъти
Закон за задълженията и договорите   4 пъти
Закон за държавната собственост   12 пъти
Закон за общинската собственост   12 пъти
Закон за концесиите   14 пъти
Закон за насърчаване на инвестициите   7 пъти
Други  
Граждански процесуален кодекс   18 пъти
Закон за устройство на територията 31.03.2001 г. 8 пъти
Кодекс на труда   17 пъти
Закон за съдебната власт   15 пъти
 
design&hosting BIAnet